Property City: ลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร

1 Property Found

ขายหอพัก 71 ห้อง 1ไร่ 28ตารางวา ห้องเข้าพักเต็ม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำพูน ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายหอพัก 71 ห้อง 1ไร่ 28ตารางวา ห้องเข้าพักเต็ม อำเภอเม […]

ราคา 20,000,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม