News

จัดเต็ม!!! สำหรับคนที่จะกู้บ้านกับ Check List เอกสารกู้เงิน ทุกธนาคาร

จัดเต็ม!!! สำหรับคนที่จะกู้บ้านกับ Check List เอกสารกู้เงิน ทุกธนาคาร

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_1
เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_1

สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำข้อมูลสำหรับคนที่กำลังจะกู้ซื้อบ้านแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมตัวว่ามีอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลการ Check List เอกสารกู้เงิน ทุกธนาคาร มาฝากค่ะ เพราะว่าแต่ละธนาคารนั้น จะพิจารณาเอกสารในแบบที่ต่างกัน จึงทำให้ผู้ขอยื่นกู้อย่างเราต้อง จัดเตรียมเอกสารให้ตรงตามที่ธนาคารต้องการ เพื่อความรวดเร็วสำหรับการพิจารณาค่ะ

ดังนั้น เราจึงหยิบยกลิสต์ เอกสารกู้เงิน ต่างๆ ให้ทุกท่านได้ทำการเช็คกันก่อนที่จะขอยื่นกู้ค่ะ

 

ธนาคารกรุงไทย

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_2
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_2
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 4. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 7. รูปถ่ายบ้าน, ทาวน์เฮ้าส์, ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ

 

ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_3
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_3
 1. เอกสารส่วนตัว

– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
– กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

 1. เอกสารแสดงรายได้

2.1. กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้ประจำ

– สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

2.2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบทะเบียนการค้า
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและของผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
– หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด
– หนังสือทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

 1. เอกสารหลักทรัพย์

3.1. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (สำเนาเท่าฉบับจริง)
3.2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น

– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
– หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)

3.3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ / เงินมัดจำ (ถ้ามี)
3.4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_4
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_4
 1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

 1. เอกสารแสดงรายได้

2.1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

2.2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
– สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

 1. เอกสารทางด้านหลักประกัน

– สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

 

ธนาคารออมสิน

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_5
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_5

หลักฐานเบื้องต้น

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
 2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

หลักฐานเพิ่มเติม : ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้กู้

 1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท

1.1. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
1.2. สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้
1.3. สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
1.4. สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)

 1. อาชีพอิสระ

2.1. สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น
2.2. Statement
2.3. งบการเงิน
2.4. อื่น ๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

หลักฐานแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ
 2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
 5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารกู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_6
เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_6
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 5. แผนที่ตั้งโดยสังเขป
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

เพิ่มเติม : พนักงานประจำ

 1. แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน
 2. ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

เพิ่มเติม : อาชีพอิสระ

 1. แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 2. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 3. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ

เพิ่มเติม : กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

– แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

เพิ่มเติม : กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

– แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
– คำขออนุญาต
– แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_7
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_7
 1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 1. เอกสารแสดงรายได้

2.1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

2.2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

2.3. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 1. เอกสารทางด้านหลักประกัน

– ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
– แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ
– สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
– ใบอนุญาตก่อสร้าง

 

ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_8
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_8
 1. เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เพิ่มเติม : เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นพนักงานหรือข้าราชการ

– ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
– ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
– สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เพิ่มเติม : เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นเจ้าของกิจการ

– สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
– สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
– สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
– งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 1. เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

– สำเนาโฉนดที่ดิน / สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
– เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
– แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

เพิ่มเติม : กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

– สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
– สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
– สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เพิ่มเติม : กรณีรีไฟแนนซ์

– สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
– สำเนาสัญญากู้เงิน
– สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

 1. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น
– เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
– สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

 

ธนาคารยูโอบี UOB

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_9
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_9
 1. เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
– บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

 1. เอกสารด้านหลักทรัพย์

– โฉนดที่ดินทุกหน้า
– สัญญาจะซื้อจะขาย
– หลักฐานการผ่อนดาวน์

เพิ่มเติม : กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

– สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
– หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน
– สัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

เพิ่มเติม : กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

– ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
– แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือ พิมพ์เขียว
– สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

 1. เอกสารด้านการเงิน

– สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
– บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน

เพิ่มเติม : กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

– ทะเบียนการค้า
– หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
– หนังสือบริคณห์สนธิ (หนังสือที่แสดงเจตจำนงในการขอจัดตั้งบริษัท)

 

ธนาคารทหารไทย

เอกสารกู้เงิน,กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_10
กู้ซื้อบ้าน,กู้เงินธนาคาร,ผ่อนบ้านกับธนาคาร,สินเชื่อธนาคาร_10
 1. เอกสารประกอบการกู้ (สินเชื่อบ้าน)

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
– กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท
– เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

 1. เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
– กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท
– เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

 1. เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
– กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท
– เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

ขอย้ำอีกครั้งว่า คุณอาจจะปริ้นท์ลิสต์รายการเหล่านี้ออกมาเพื่อจัดเตรียมและเช็คลิสต์ ทีละข้อๆเพื่อความเรียบร้อยและไม่ตกหล่นค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารต่าง ๆ

แชร์อสังหาริมทรัพย์นี้ !!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น